Obtinerea certificatului de incadrare in gradul de handicap

CE TREBUIE SĂ STIU!

  Încadrarea în grad şi tip de handicap se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. Încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap se atestă prin certificat emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi. Încadrarea în grad de handicap se realizează doar dacă afecţiunile diagnosticate sunt prevăzute în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007, actualizat şi modificat.

Tipurile de handicap sunt: fizic (cod 1), somatic (2), auditiv (3), vizual (4), mental (5), neuropsihic (6), asociat (7), HIV/SIDA (8),  boli rare (9),  surdocecitate (10). Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II), grav (I) cu sau fără asistent personal.

Pentru emiterea certificatului de încadrare sau neîncadrare în grad de handicap este obligatoriu să se realizeze evaluarea complexă a persoanei solicitante.Evaluarea complexă (adică: evaluare socială, medicală, psihologică, educaţională, vocaţională şi a nivelului de integrare socială) reprezintă un proces prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a persoanei. Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei. În baza Raportului de evaluare complexă întocmit de specialiştii Serviciul Evaluare Complexă pentru Adulţi şi a documentelor justificative aflate în dosarul dumneavoastră, Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi decide încadrarea sau respingerea încadrării în grad şi tip de handicap.

CUM OBŢIN CERTIFICATUL?

 1. COMPLETEAZĂ Cererea tip de evaluare complexă.
 2. ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI SUNT:
 • Actul de identitate – în original şi copie (trebuie să fie în termen de valabilitate şi să aibă menţionată adresa de domiciliu sau reşedinţă).
 • Documente medicale:
 1. a) scrisoare medicală-tip – de la medicul de familie – se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 5 din H.G. nr. 430/2008 şi determină locul în care se va realiza evaluarea complexă (la domiciliul persoanei solicitante sau la sediul instituţiei noastre). Este obligatorie pentru dosarele noi şi pentru persoanele solicitante nedeplasabile;
 2. b) referat sau certificat medical cu starea prezentă, de la medicul specialist, în funcţie de afecţiuni, cu precizarea diagnosticului, stării prezente, tratamentului, posibilitatea de recuperare. Documentele privind starea persoanei trebuie să fie conforme (semnate şi parafate vizibil, cu ştampila unităţii emitente, înregistrate şi datate) şi să conţină informaţii relevante pentru constatarea deficienţei funcţionale, severităţii, tipului şi duratei estimate a acesteia, a dependenţei, a limitării de activitate şi a restricţiilor de participare.
 3. c) alte documente, în funcţie de afecţiuni: bilete externare spital, computer tomograf, RMN, analize, teste şi examene specifice afecţiunilor.
 4. d) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea periodică, vor fi prezentate documentele solicitate de Comisia de Evaluare, conform Programului Individual de Reabilitare şi Integrare Socială, anexă a certificatului.
 • Documente privind situaţia veniturilor, în funcţie de situaţie:
 1. a) adeverinţă de salariat de la angajator – pe anul în curs, în original – pentru persoanele salariate;
 2. b) adeverinţă de la circa financiară – pe anul în curs, pentru cei care nu realizează venituri sau  realizează venituri de altă natură faţă de cele salariale;
 3. c) adeverinţă  – pentru persoanele care primesc beneficii sociale (ajutor social, şomaj, alocaţie pentru susţinerea familiei, etc);
 4. d) decizie de pensie şi talon de pensie recent – în original şi copie – pentru persoanele pensionate la limită de vârstă sau pensie urmaş;
 5. e) decizie asupra capacitaţii de muncă şi talon de pensie –  în original şi copie – pentru persoanele beneficiare de pensie de invaliditate.
 • Alte documente:
 1. a) dacă solicitantul se află într-un centru se va prezenta o adeverinţă în acest sens.
 2. b) dacă persoana solicitantă are menţionată pe actul de identitate şi o altă adresă, este necesară prezentarea unei adrese de negaţie din care să reiasă că nu figurează cu drepturi acordate în baza Legii nr. 448/2006, în evidenţele sectorului/judeţului respectiv.
 3. c)  dacă persoana solicitantă are un domiciliu in C.I., dar locuieşte în fapt la o adresă pe raza altui judeţ sau sector este necesară prezentarea anchetei sociale realizată de autoritatea locală de care aparţine adresa respectivă.
 4. Dosarele se depun la registratura instituţiei – Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi corespunzătoare sectorului sau judeţului în care locuiţi

Cererea poate fi depusă de solicitant, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

DE REŢINUT!

Încadrarea în grad de handicap diferă de încadrarea în grad de invaliditate şi se realizează în condiţiile Legii nr. 448/2006 şi numai dacă afecţiunile diagnosticate sunt prevăzute în criteriile medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/1992/2007.

Încadrarea în gradul de invaliditate se realizează de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă din cadrul Casei de Pensii şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor Legii nr. 263/2010.

Instituţia noastră are competenţa de a soluţiona cererile solicitanţilor cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ-teritorială. Dovada domiciliului sau reşedinţei se face cu actul de identitate, în original, valabil, prezentat în original.

În cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea se depune cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap. În cazul în care, din analiza dosarului se constată că nu există documentele necesare sau acestea nu sunt suficiente pentru realizarea evaluării complexe, se vor solicita şi alte documente, analize, teste sau examene specifice afecţiunilor. În cazul refuzului furnizării datelor şi informaţiilor necesare, cererea nu poate fi soluţionată.