Statutul A.P.S.C.R.

CAPITOLUL I – SCOPURI SI MIJLOACE

Art. 1. Constituirea

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata reuneste purtatorii unei stome precum si persoanele care, prin activitatea lor medicala, stiintifica sau prin sprijinul medical pe care il ofera, ajuta la realizarea obiectivelor Asociatiei.

Art. 2. Personalitate juridica

Se dobindeste in temeiul Legii nr. 21/1924, completata cu OG nr. 26/2000 si se inregistreaza la judecatorie.

Asociatia isi desfasoara activitatea in conditiile si cu respectarea STATUTULUI, a legilor tarii si a legislatiei internationale.


Art. 3. Forma juridica

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata are autonomie pe care o pastreaza fata de oricare alta fundatie, societate, asociatie din tara sau din strainatate, cu care intra in raporturi juridice sau de colaborare, precum si fata de organele puterii administratiei de stat.

Asociatia este persoana juridica de drept privat, organizata de sine statator, benevola, apolitica, filantropica, autonoma, nonprofit, independenta.
Autonomia Asociatiei este garantata de lege ca persoana de drept privat, autorizata.


Art. 4. Sediul Asociatiei

Asociatia are sediul in Bucuresti, str. Victor Eftimiu nr. 3, sectorul 1.
Asociatia va putea constitui filiale in tara si strainatate.


Art. 5. Durata de functionare

Asociatia functioneaza pe o durata nelimitata.

Art. 6. Scopul si mijloacele pentru asigurarea functionarii Asociatiei

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata este o organizatie care se constituie din motive umanitare si isi propune sa desfasoare o serie de activitati caritabile pentru ajutorarea tuturor membrilor sai si, in general, a pacientilor cu stome din Romania.
Unele boli pot marca profund modul de viata al unei persoane prin durata lor, prin modificari ale functiilor sau aspectului corpului, Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata isi propune sa ajute pe toti purtatorii de stome din Romania la reintegrarea cit mai rapida in munca si viata obisnuita.

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata isi propune restabilirea sub toate aspectele a vechilor relatii cu familia, cu prietenii, colegii de serviciu.
Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata va colabora strins cu autoritatea medicala sau alte autoritati in vederea recuperarii, daca este posibil complete, a oricarui viitor pacient cu stoma.

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata va promova cercetarea stiintifica privind dezvoltarea echipamentelor specifice, a preparatelor protectoare pentru piele si, in general, a oricaror mijloace de imbunatatire a calitatii vietii pacientului cu stoma.

Art. 7. Patrimoniul

Patrimoniul se constituie din fonduri banesti aduse de membri.
Patrimoniul se poate mari:
– aport in natura (terenuri);
– donatii, subventii, succesiuni, dobinzi, etc;
– venituri rezultate din actiuni (activitati) non profit;
– fonduri de intrajutorare (altele decit cele de mai sus);
– alte surse (actiuni si titluri de valoare);
– 2-3 activitati profitabile (cursuri).

Art. 8. Obiectul de activitate

Vizitarea la spital si la domiciliu a noilor pacienti, confidential, in scopul redarii increderii in fortele proprii dupa operatie. Cu aceasta ocazie se alege echipamentul potrivit si se incepe ingrijirea stomei.

Facilitarea accesului (subventionarea) la reviste medicale din lume ti infiintarea unor publicatii de specialitate.

Asigurarea suportului necesar pentru doctori si asistenti de a participa la congrese si conferinte medicale nationale si internationale.

Organizarea de sedinte (intilniri) periodice ale membrilor Asociatiei, intilniri la care pot fi invitate cadre medicale, psihologi.

Promovarea, sustinerea si dezvoltarea unor programe medicale, stiintifice, educative, financiare in domeniul medical si social, precum si a unor relatii de colaborare cu institutii de stat si particulare din tara strainatate care au un obiect de activitate asemanator, in scopul realizarii obiectivelor principale ale Asociatiei.

Activitati cu caracter medical si recuperatoriu facute in sprijinul purtatorilor de stoma.
Infiintarea de centre de ingrijire a stomelor in toate spitalele importante ale tarii, in care isi vor desfasura activitatea asistente specializate in acest domeniu.

Sprijinirea cercetarii medicale privind cauzele care conduc la practicarea stomei.
Infiintarea unui serviciu de consulting (si chiar a unei hot-line stoma) la dispozitia pacientilor cu stome privind probleme de angajare, casnice, de asigurari, pensionare, greutati financiare, casatorie, sarcina, relatii sexuale, relatii personale.

Compensarea de la buget a echipamentelor specifice, folosite de persoanele cu stome din Romania.

Sprijinirea in obtinerea altor facilitati in legatura cu boala ce a necesitat stoma.
Infiintarea unor cluburi unde persoanele cu stoma sa-si petreaca o parte a timpului liber alaturi de membrii de familie sau prieteni.

Art. 9. Donatiile

Asociatia poate face si primi donatii caritabile de bani sau bunuri in vederea realizarii scopurilor propuse.

 

CAPITOLUL II – MEMBRI

Art. 10. Poate fi membru al Asociatiei oricine este purtator al unei stome, a fost purtator al unei stome, precum si cei care in mod inevitabil vor avea in viitor o stoma sau care ingrijesc bolnavi cu stoma cutanata.

Membrii asociati sunt persoane sau personalitati preocupate de problemele asociatiei si sprijina sau sponsorizeaza activitatile acesteia. Membru asociat poate fi orice persoana preocupata de problemele Asociatiei Purtatorilor de Stoma Cutanata.
Inscrierea membrilor in Asociatie nu este conditionata, plata cotizatiei fiind benevola.

Art. 11. Drepturile membrilor

Sa beneficieze de tratament medical specializat, gratuitate in obtinerea echipamentelor pentru cei aflati in imposibilitatea de a le procura.

Sa primeasca, in limitele posibilitatilor – bilete pentru tratament in statiunile balneo-climaterice, iar in cazuri deosebite si ajutoare materiale si financiare.

 

CAPITOLUL III – FUNCTIONAREA SI ADMINISTRAREA

Art. 12. Organele de conducere ale Asociatiei sunt:

a) Adunarea generala;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de Cenzori;
d) Secretariatul.

Art. 13. Adunarea generala este organul de conducere al ASOCIATIEI, alcatuit din totalitatea membrilor sai si are, in principal, urmatoarele atributii:

– stabilirea obiectivelor generale ale asociatiei;
– alegerea presedintilor, consiliului director si comisia de cenzori;
– analizeaza si aproba programul de activitate al Asociatiei;
– analizeaza, aproba sau modifica bilantul si contul de venituri si cheltuieli;
– aproba structura de personal salarizat;
– modificarea statutului Asociatiei;
– ia masuri ce se impun in ceea ce priveste dizolvarea asociatiei;
– aproba excluderea membrilor din Asociatie;
– stabileste si aproba infiintarea, structura si sediile sucursalelor si filialelor Asociatiei din tara sau strainatate.

Adunarea generala se convoaca in sedinta ordinara o data pe an sau in sedinta extraordinara ori de cite ori este nevoie. Convocarea se face de catre Consiliul Director sau Comisia de Cenzori.

Adunarea Generala functioneaza legal in prezenta personala prin intrunirea a 2/3 din totalul membrilor.

In cazul in care Adunarea generala a membrilor nu intruneste numarul statutar de participanti, se convoaca o a doua in termen de 6 zile si va functiona statutar in prezenta a ½ plus unu din membri.

Hotaririle Adunarii Generale se adopta prin votul a 2/3 din numarul celor prezenti si sunt definitive si obligatorii pentru toti membrii.

Membrii pot fi reprezentati si prin mandatar.

Art. 14. CONSILIUL DIRECTOR este ales de catre Adunarea Generala

Consiliul Director asigura conducerea operativa a Asociatiei si este compus din 15 membri si 4 supleanti asociati si au urmatoarele atributii:

– prezinta adunarii generale rapoarte de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
– incheie acte juridice in numele Asociatiei si pentru aceasta;
– aplica si determina executarea hotaririlor luate de adunarea generala.


Art. 15.
 PRESEDINTII sunt alesi de catre Adunarea Generala.

Asociatia are un presedinte onorific si un presedinte executiv, care coordoneaza activitatea Consiliului Director pe intreaga perioada a existentei Asociatiei.

ATRIBUTII:
– daca unul dintre presedinti va dori sa se retraga sau va deceda, celalalt presedinte va prelua conducerea ASOCIATIEI si va decide daca Asociatia va necesita un alt presedinte sau nu;
– asigura continuitatea si permanenta activitatii Asociatiei;
– presedintele executiv aproba si tine, prin intermediul secretariatului, evidenta membrilor Asociatiei;
– organizeaza activitatea secretariatului si numeste, prin decizii, personalul acestuia;
– urmareste buna gospodarire a fondurilor si mijloacelor din dotare.

Art. 16. Vicepresedintele

Este desemnat de CONSILIUL DIRECTOR ca loctiitor de drept al presedintelui executiv. Este si membru al Consiliului Director.
Atributiile vicepresedintelui vor fi stabilite de Consiliul Director in functie de necesitati.

Art. 17. Secretariatul este ales de catre Consiliul Director si se compune din: secretar, responsabili cu probleme de sanatate, social, cultura si recreere.

Secretariatul este coordonat de presedintele executiv si un administrator, acestia avind urmatoarele atributii:
– tine evidenta documentelor Asociatiei si a cotizatiilor;
– elibereaza carnetele de membru;
– organizeaza activitatea de propaganda, cultura si informare a membrilor Asociatiei;
– rezolva cererile membrilor Asociatiei referitoare la probleme sociale si de sanatate;
– indeplineste orice alte atributii incredintate de Consiliul Director;
– intocmeste procesele verbale ale sedintelor ordinare si extraordinare;
– asigura evidenta membrilor asociatiei.

Presedintele executiv si secretariatul isi au sediul permanent in Bucuresti, str. Victor Eftimiu nr. 3, sector 1. Toate cheltuielile necesare indeplinirii activitatii privitoare la scopurile Asociatiei se vor suporta din fondurile acesteia.

Art. 18. COMISIA DE CENZORI

Comisia de cenzori este compusa din 3 (trei) cenzori alesi de Adunarea Generala dintre membrii Asociatiei care, periodic, va verifica modul cum se respecta statutul si situatia financiar-contabila.

Comisia de cenzori isi alege un presedinte dintre membrii sai.

ATRIBUTII:
– verifica proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe care il prezinta Adunarii Generale, intocmit de catre Consiliul Director;
– cel putin o data pe semestru, verifica gestiunea Asociatiei, incasarea cotizatiei, consumind constatarile intr-un registru de procese verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei sau de un alt membru stabilit de acesta;
– intocmeste, pe baza verificarilor si prezinta Adunarii Generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii, propunind, anual, descarcarea gestiunii acesteia.

Un expert contabil va fi consultat de catre Comisia de Cenzori in desfasurarea activitatii sale, retributia acestuia va fi asigurata de Asociatie, pentru activitatile prestate (consultanta).

 

CAPITOLUL IV – MIJLOACE MATERIALE SI FINANCIARE

Art. 19. SURSE

Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata isi realizeaza mijloacele materiale si financiare din:
– cotizatiile lunare ale membrilor Asociatiei, altor persoane fizice si organizatii juridice;
– alte surse si mijloace;
– sumele incasate, indiferent de provenienta lor, se depun la institutiile depozitare (banca sau CEC, cel putin o data pe saptamina).

Art. 20. PATRIMONIUL

Patrimoniul Asociatiei Purtatorilor de Stoma este individual si netransmisibil pe toata durata functionarii acesteia.

Art. 21. FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE

Membrii organelor de conducere isi desfasoara activitatea pe baza de voluntariat. Retribuirea unor functii, strict necesara se va face in raport de volumul si complexitatea muncii prestate, cu aprobarea Consiliului Director.

Fondurile aflate asupra Asociatiei se pot folosi cu aprobarea presedintelui, pentru nevoi curente impuse de desfasurarea normala a activitatilor, cheltuieli ce vor fi cuprinse in bugetul anual.

In raport de posibilitatile financiare, Consiliul Director poate acorda, periodic, bani sau obiecte personale care desfasoara activitati pe baza de voluntariat si au depus o munca deosebita. Valoarea totala a premiilor prin Asociatie nu trebuie sa depaseasca 80% din cuantumul dobinzilor anuale acordate de institutiile (banci, CEC) care pastreaza fondurile Asociatiei.

Art. 22. BUGETUL ASOCIATIEI

Bugetul anual de venituri si cheltuieli, se intocmeste pe conturi, de catre secretariatul Asociatiei si se aproba de catre Adunarea Generala.

Anul social si financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie.

Art. 23. Documente pentru evidenta patrimoniului.

Secretariatul Asociatiei intocmeste si pastreaza in deplina siguranta urmatoarele documente financiar-contabile:
– bugetul anual de venituri si cheltuieli;
– borderoul incasarilor si platilor zilnice;
– caietele de evidenta a incasarii cotizatiilor de la membrii asociatiei;
– referatele de necesitate aprobate pentru cheltuielile efectuate;
– extrasele de cont primite de la banci si CEC;
– fisele de inventar cu mijloacele fixe ale Asociatiei.

 

CAPITOLUL V

Art. 24. ASOCIATIA PURTATORILOR DE STOMA CUTANATA este o persoana juridica mixta, cu scop nonprofit si isi desfasoara activitatea in virtutea prezentului statut si a legislatiei romine in vigoare.

Autoritatile publice nu vor interveni pentru a limita ori intrerupe exercitarea activitatilor.

Art. 25. Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata are stampila de forma rotunda, conform modelului stabilit de Consiliul Director cu care vor fi investite actele oficiale elaborate in cadrul Asociatiei.

Art. 26. Asociatia va putea angaja personal salariat sau colaboratori pentru asigurarea bunei functionari a acesteia

Art. 27. Asociatia Purtatorilor de Stoma Cutanata are dreptul de a-si:

– elabora reglementari proprii;
– organiza gestiunea si activitatea sa.

Art. 28. Orice litigiu cu alte persoane vor fi supuse autoritatii instantelor judecatoresti ori Arbitrajului din Romania.


Art. 29. STATUTUL
 poate fi modificat la propunerea Consiliului Director in Adunarea Generala a membrilor cu acordul presedintilor.

Art. 30. Asociatia poate colabora cu organisme internationale cu scop similar din strainatate.

Art. 31. Dizolvarea Asociatiei poate avea loc in urmatoarele situatii:

– hotarire judecatoreasca;
– hotarire a 2/3 din membrii Asociatiei;
– nu au fost indeplinite scopurile si obiectivele stabilite la constituire.

Art. 32. prezentul STATUT a fost adoptat de Adunarea Generala din 12.07.1996, completat si modificat de Adunarea Generala din 15.04.2005.